Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a JuGa Doors Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság által kínált és elérhető szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

AZ ÁSZF HATÁLYA:

1) A jelen ÁSZF határozatlan időtartamra, visszavonásig érvényes. Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF aktualizálására, módosítására azzal, hogy a felek között létrejött Szerződésre mindig a létrejötte napján hatályos ÁSZF szövege az irányadó.

ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1) A szerződő partner továbbiakban egyrészről a „Megrendelő”, másrészről „Vállalkozó”.

2) A jelen ÁSZF a Vállalkozóval gyártás-, adásvétel-, szállítás-tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Vállalkozó írásban kifejezetten eltérően rendelkezik.

A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a Megrendelő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Vállalkozó kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható. A külön írásos megegyezés, külön aláírt szerződés esetén az eltéréssel nem érintett részben az ÁSZF szintén irányadó.

3) A Megrendelő a megrendeléssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

A VÁLLALKOZÓ:

 1) JuGa Doors Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Zöldlomb, utca 36-38. C. ép. alagsor 6. Cg: 01-09-303349; Adószám: 26127291-2-41)

A MEGRENDELŐ:

1) Az egyedi szolgáltatási/szerelési szerződésben (a továbbiakban: ESZ) megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

2) A felek a Megrendelő által választott szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. felmérési alaprajz; megrendelés; …stb.). A felmérési alaprajzon feltüntetetteket maradéktalan be nem tartása esetén a felmerült költségek a megrendelőt terhelik.

3) Vállalkozó a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállaló(k), közreműködő(k), alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével is teljesítheti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja a teljesítéshez szükséges technikai és egyéb feltételeket.

4) A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez a Megrendelő közreműködő(ke)t, alvállalkozó(ka)t és közvetített szolgáltatás(oka)t is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta volna el..

5) A megrendelt termékekről, szolgáltatásokról szerződés készül melyet bemutatótermünkben személyesen lehet aláírni, valamint kényelmi szolgáltatás szempontjából, Vállalkozó a szerződést aláírva, bescannelve és e-mailen átküldve is kiküldheti Megrendelőnek, aki ugyanilyen formában köteles visszaküldeni aláírva a szerződést. E-mailen átküldött, azt kinyomtatott szerződést aláírva, személyesen átnyújtva, Vállalkozó nem köteles elfogadni.

6) Szolgáltatásaink megtekintésére a www.jugadoors.hu vagy a www.belteriajto.hu weboldalon keresztül van lehetőség, a megrendelés a megrendelőlap kitöltésével üzletünkben történik.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

1) A Vállalkozó a szolgáltatások díjait, anyagköltségét az ESZ tartalmazza. Ennek hiányában a Vállalkozó mindenkori árlistája irányadó, mely a Vállalkozó honlapján és üzletében elérhető.
Az ár-változtatás jogát a Vállalkozó fenntartja.

A Szerződésben megállapított összegek – az ajtó megrendelése esetén, az ajtók készre jelentését követően, és kizárólag szerelés rendelés esetén – az aláírástól számított 3 hónapig érvényesek.

2) Tájékoztatja a Vállalkozó a Megrendelőt, hogy az árajánlat nem minősül megrendelésnek. A helyszíni felmérés után lehet megállapítani a pontos vállalási árat. Az árajánlatban az ábrák csak szemléltetés, illusztráció céljából szerepelnek. Az árak a 213 cm magasságú, 100 cm szélességű, 6-15 cm falvastagsági méretre vonatkoznak, ettől eltérő méretek külön kerülnek feltüntetésre az árajánlatban.

3) Tájékoztatja a Vállalkozó a Megrendelőt, hogy megfelelő helyszíni felmérés új építésű ingatlan esetén az aljzatbeton és vakolt falak elkészültété követően, felújítás esetén csak a régi ajtók kiszedése és az esetleges burkolatcserét követően lehetséges.

4) Eltérő rendelkezés hiányában a Vállalkozó ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 15 napig érvényesek. Amennyiben a kiküldött árajánlatban az máshogy nincs feltüntetve.

Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Vállalkozó a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Vállalkozó jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.

5) A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, más szakmai okok) függvényében. Ilyen változás esetén Vállalkozó lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

6) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megrendeléstől számított 24 órán belül egyoldalúan eláll a szerződéstől, JuGa Doors Kft. a szerződés bruttó értékének 10%-át meghiúsulási kötbérként jogosult megtartani, illetve annak megfelelő összeget követelni a Megrendelőtől.

Az 5 napot meghaladóan az elállás jogát Megrendelő nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7) Deponálás, tárolás, szállítás költsége: A JuGa Doors Kft. az írásos, vagy telefonon történő készre jelentéstől számított 10 munkanapig díjmentesen tárolja a szerződés tartalmát. Ezt követően a raktározási díj 12.000.-Ft + ÁFA/hét, minden egyes tárolással megkezdett hétre. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a raktározási díj többletköltségét az utolsó 50%-os részlet megfizetésével, a beépítést megelőzően megfizeti a JuGa Doors Kft. részére A megrendelt termékek tárolási telephelyről való elszállítása Megrendelő feladata és költsége. Megrendelő igénye esetén a szállítás külön szállítási díj ellenében megrendelhető, akár utólag is. A szállítás díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított Termékek mennyiségétől függ. A szállítási díj egyszeri kiszállást tartalmaz. Amennyiben a Megrendelő igénye szerint, vagy a Megrendelő mulasztása miatt többszöri kiszállás szükséges, a szállítási díj szállításonként kerül felszámításra. A megrendelt termékek házhoz szállítása a megjelölt címig történik. A termékek le- és berakodása Megrendelő feladata, amennyiben nem rendelte meg külön a nyílászárók beépítését. A tárolást addig vállalja a Vállalkozó, míg a tárolási díj el nem éri az ajtó(k) összegének nettó értékét. A tárolási idő max. 1 év. Ezt követően a Vállalkozó jogosult az árut értékesíteni vagy megsemmisíteni.

8) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ajtókra vállalt beszerelési garancia 2 db kiszállási díjat fedez, ezen kedvezményt felhasználva, ha a megrendelő újabb kiszállásra tart igényt, ennek alapdíja 5.000,-Ft, mely a távolság függvényében kerül véglegesen meghatározásra.

9) A nem a Vállalkozótól vásárolt kilincsek felszerelési díja nettó 3.000,-Ft/garnitúra. A szerelő megtagadhatja a felszerelést, ha az általa szerelhetetlennek ítéltek alapján, az ajtógyártó által az ajtólapba szerelt, zárszerkezettel (például mágnesszár esetén) összeférhetetlen a kilincs.

10) Elfogadott árajánlat esetén Pest megyén belül a felmérés díjmentes. Bemutatóteremtől számított 50-100 km távolság esetén nettó 10.000,-Ft, 100-150 km távolság nettó 15.000,-Ft, 150 km távolság felett nettó 20.000,-Ft.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

1) A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni.

2) Késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mértékével megegyező.

3) A fizetési kötelezettség teljesítése a Vállalkozó által elfogadott módon (készpénz, átutalás) történhet.

Készpénzes fizetés Budapesten munkaidőben a 1025 Budapest, Zöldlomb, utca 36-38. C. ép. alagsor 6. címen lehetséges. Kérem, előzetesen egyeztessen időpontot a +36-20-448-2398 telefonszámon.

Banki utalással történő fizetés esetén: Kedvezményezett: Juga Doors Kft. Számlaszám: OTP Bank 11702067-21454387-00000000. Kérem a megjegyzés rovatban tüntesse fel a díjbekérő jobb felső sarkában feltüntetett hivatkozási számot. A Számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és 5 napon belül küldjük el e-mailben vagy postán.

A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ:

1) Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítjük, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt és a kiállított fafurnér ajtók között színbéli árnyalatkülönbség lehet. Ennek oka, hogy a kiállított ajtók és színminták a bemutató teremben eltöltött idő alatt, besötétednek a fény hatására, emiatt a megrendelt ajtó a kiválasztott ajtó színárnyalatától eltérhet, különbségek lehetnek (az világosabb lehet). Vállalkozó a bemutatóteremben ennek szemléltetésére olyan mintaszíneket is biztosít, melyek ezt az árnyalatbéli különbséget láttatja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fafurnér, mint élő faalapanyag, mintázatban, rajzolatban (erezetben), az élő faanyag egyedisége miatt eltér egymástól, ezért egyforma ajtók nem készülhetnek, különbségek a legyártott termékek között a fa növekedési módját, illetve a fa sajátos jellegét figyelembe véve, tapasztalhatóak lesznek. Ide értendő a fa esetleges természetes hibáit, mint a csomók, növekedési sérülések. Gyártó a tudásának és tapasztalatának mérten válogatja ki a legjobb minőségű furnérokat, de az esetleges természetes fahibákból adódó reklamációt sem Gyártó, sem Vállalkozó nem köteles elfogadni.

2) Vállalkozó minta utáni értékesítés folytat. A kiállított termékeket a Megrendelő köteles alaposan átnézni és minden részletet figyelembe véve megrendeli a kívánt ajtókat. Amennyiben a Megrendelőnek nem tetszenek a leszállított termékek és az(ok) a mintaboltban nem volt(ak) előzetesen kiállítva, azért a Vállalkozó nem vonható felelősségre. Összekombinált egyedi ajtók esetén azok stílusát a megrendelő saját maga válogatja össze. Vállalkozó a válogatás miatt felmerülő esztétikai hiányosságokért felelősséget nem vállal.

3) Az interneten (weboldalon) megtalálható termékek csupán illusztrációk, bemutató jellegűek. Amennyiben a Megrendelő nem keresi fel személyesen a mintaboltot és enélkül rendeli meg az ajtókat és kilincseket, a Vállalkozó nem vonható felelősségre.

4) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a CPL fehér (ide értendő a CPL alpesi fehér, platina fehér, platina fehér 3D kőris) ajtólapoknál és tokoknál az élképzések és gérillesztések látszódnak. Valamint minden CPL illetve fafurnér ajtó takaróléc és tok illesztése látszódhat. Ebből eredendő reklamációt és garanciális bejelentést a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy dekorfóliás, CPL (laminált), illetve fafurnéros ajtók esetén az ajtólapok alja, nincsen élzárva, festett ajtók esetén a lapok felfüggesztése miatti becsavarazások helye a lap alsó és felső élében látszódhat, ezért Vállalkozónak ebből eredendő garanciális bejelentést nem áll módjában elfogadni.

5) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Termékekhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért a JuGa Doors Kft. nem vállal felelősséget.

6) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Tolóajtó – térelválasztó egység, csukott állapotban sem zárja le a teret a légmozgás elől, így korlátozottan bír hő és hang szigetelő képességekkel. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a tok nélküli tolóajtó változatnál ne szereljen fel lábazati szegőlécet a Megrendelő, mert ebben az esteben a lapot nagyon el kell tartani a faltól, és csukott állapotban nagy rés keletkezik a lap és a fal között. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy fal mellé tolóajtót nem lehet gipszkarton falra felszerelni (A nyíróerő és az oldalmozgások miatt a gipszkarton fokozatosan kikopik, a csavarok meggyengülnek, az ajtó kidőlhet, vagy megereszkedhet, idő után javíthatatlan) Ha mindezek ellenére a Megrendelő ragaszkodik a fal mellé szerelt tolóajtóhoz, az kizárja a Vállalkozó garanciális kötelezettségét. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy fa falra, a fa nedvesség felszívó képessége, ezáltal „pulzálása” miatt nem célszerű ajtót szerelni. A DIVA vasalatos tolóajtóval kapcsolatban Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy mivel ez a látszóvasalatos tolóajtó rendszer nem párnafára kerül felszerelésre, hanem közvetlenül a falra, így a falnak vízben-, és síkban kell lennie, hogy az ajtó rendeltetés szerűen működjön. Nem megfelelően kialakított falazat miatti tolóajtó hibákért a JuGa Doors Kft. felelősséget nem vállal.

7) A JuGa Doors Kft. nem vállal felelősséget, a bemutatóteremben kiállított ajtókon megjelenő fényviszonyok és a megrendelő által biztosított ingatlan fényviszonyainak különbsége, eltérése miatt.

8) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fafurnéros ajtóknál az utólagos javítás színárnyalatbéli különbséget vonhat maga után. (például: üvegbeszorító lécek, tok szerkezeti részek javítása, cseréje)

9) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fehér festett ajtóknál a felület, az évek során nem sárgul, ellenben „koszosodik” (szürkül). Ezért pótrendelés, kiegészítő elem rendelés, valamint javítás esetén szintén színbeli különbségek jelentkezhetnek.

10) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ajtókat kész burkolatra szereli, ebben az esetben az ajtó lap és a burkolat között 7 mm illetve 10 mm közé eső rés van. A burkolatváltó sínt úgy kell megválasztani, hogy legalább 3 mm hézag legyen az ajtólap és a burkolatváltósín között. A nem megfelelő méretű váltósín kiszerelése nem esik a Vállalkozó felelősségi körébe. A váltósín az ajtó beszerelése után helyezhető el. Burkolat váltósínt ennek tudatában javasolt választania a Megrendelőnek melyet a beszerelés után kell lerakni. Amennyiben a burkolat nem megfelelően vízszintbe van lerakva, illetve valamilyen oknál fogva az ajtó előbb lett behelyezve, mint a burkolat lerakva, a rés ettől eltérő méretű lehet. Ebben az esetben a JuGa Doors Kft felelősséget nem vállal.

11) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az alábbi feltételek szerint kell biztosítani a szerelési helyszínt:

– Vállalkozó a leszállított ajtókat a helyszínre deponálja kézi erővel úgy, hogy Megrendelő köteles biztosítani a szerelés helyszínének megközelíthetőségét a munkavédelmi előírások betartásával;

– Megrendelő köteles biztosítani egy kb. 3×4 m-es helyiséget, vagy szabad területet, ahol az ajtók előkészítése a szereléshez megtörténhet;

– Az ajtókat Vállalkozó a kész burkolatra helyezi fel. A melegburkolat végső lakkozása csak ezek után javasolt. Munkánkat a munkavédelmi szabályok szerint, védő ruházatban és védő lábbeliben végezzük;

– Vállalkozó a szerelés megkezdése előtt a helyszínt leellenőrzi, hogy a felmérési rajzon megállapodott átalakítások, javítások elkészültek-e, és csak ezt követően kezd hozzá a szereléshez;

A nem megfelelően előkészített helyszínből adódó különmunkák költségei Megrendelőt terhelik. Végső esetben a szerelést Vállalkozó megtagadhatja és a szerződéstől elállhat jogkövetkezmények nélkül;

– Vállalkozó a szerelési utasítás szerint a tokokat összeállítja és a lapokat arra felakasztja, majd az adott nyílásba beszereli és PUR habbal rögzíti;

– Megrendelő biztosítani köteles, hogy a nyílásokba rögzített ajtókat idegen személy a szerelés alatt nem használja és nem nyitogatja, az esetleges elmozdulások és sérülések megóvása érdekében;

– Vállalkozó a beszerelt ajtókat takarólécekkel szereli fel, majd az ajtók záródását ellenőrzi és a finom beállításokat elvégzi;

– Vállalkozó az ajtóhoz leszállított kilincseket és küszöböket felszereli a szerelés folyamán.

– Megrendelő köteles gondoskodni a leszállított szerkezetek őrzéséről munkaidőn kívül.

– Az ajtók állítható takarólécekkel rendelkeznek, azonban a helyes és pontos beállítás után a takarólécek és a fal között hézagok keletkezhetnek a falak egyenlőtlenségei miatt. Az így keletkezett rések eltüntetése nem tartozik a szerelés körébe. Javaslunk a szerelés után az ajtók körüli javító festést elvégeztetni.

12) Beltéri ajtók nem megfelelő karbantartása, ha túl sok víz éri, vagy a nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.

13) Beszállító hibája esetén a Vállalkozó a kártérítési felelősségét kizárja.

14) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a „kőműves” ajtónyílás méretből (pl: 90/210) ideális esetben 8 cm az ajtónyílás szélességből és 4 cm a magasságból leszámítódik. Az így kapott méret az úgynevezett „átjárható nyílás”. Ezen méret a helyszíni felmérést követően, a helyszín sajátosságai miatt eltérő lehet.

15) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy legalább 16 Celsius fok hőmérséklet szükséges az ideális szereléshez. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a hőmérséklet eléri és/vagy meghaladja a 16 Celsius fokot és vállalja, hogy azt az ingatlanban tartósan is fenn tudja tartani, ellenkező esetben Vállalkozó megtagadhatja a beszerelést. Amennyiben az ingatlanban a kért minimum hőmérsékletet nem lehet folyamatosan fenntartani, és az ajtók ennek ellenére kerülnek beszerelésre – ide értendő a csak a szerelés ideje alatt fenntartott hőmérséklet – mind a szerelés, mind az ajtók garanciális feltételei érvényüket vesztik.

16) Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy síkban záródó ajtóknál a mágneszár csak az ajtó zárt állapotában működik. Nyitott állapotban, ha a kulccsal vagy ráfordítóval próbáljuk meg a nyelvet „bezárni”, akkor a zárszerkezet törését kockáztatjuk.

17) Fenntartja a Vállalkozó a jogot a szerelési munkák időpontjának egyoldalú változtatása vonatkozásában.

18./ A szerelési szerződés, illetve a rendeltetésszerű használati előírások megszegésével – ide értendő a kiszállított ajtók Vállalkozó tudta nélküli beszerelése is – a termékre vonatkozó mindennemű garanciális kötelezettség megszűnik.

TULAJDONJOG FENNTARTÁS:

1. A Vállalkozó a tulajdonjogát a Termékeken mindaddig fenntartja, ameddig a Megrendelő a Vállalkozót a vonatkozó Szerződésből, ÁSZF-ből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

1) A weboldalunkon a személyes adatok megadása önkéntes módon történik. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről a megrendelés során rögzített személyes adatokat az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa, a weboldalak látogatóinak cookie-jait elemzési és marketing célokból megőrizze és felhasználja.

2) A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Vállalkozó székhelyén hang- és képfelvétel készüljön, amely felvételek tartalmát a Vállalkozó szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

TITOKTARTÁS, ÜZLETI TITOK, SZERZŐI JOGOK:

1) A Vállalkozó által gyártott termékek, készített rajzok, kiviteli tervek és a megvalósításhoz szükséges ismeretek a Vállalkozó szellemi tulajdonát és üzleti titkát képezik, azokat a Megrendelő nem hozhatja nyilvánosságra és nem utánozhatja.

2) Vállalkozó a Megrendelővel létrejött szerződésében rögzített és a szerződés teljesítése során a Megrendelő tudomására jutott adatait, információit üzleti titoknak nyilvánítja, amelyet csak írásos hozzájárulása vagy hatósági eljárás körében, a felek jogvitájában a jogvita rendezéséhez szükséges mértékben hozhat a megrendelő harmadik fél tudomására.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1) Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan változtathasson az általános szerződési feltételeken. A módosított ÁSZF a Vállalkozó weboldalán történő közzétételének napjától hatályos.

2) Vállalkozót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Vállalkozó jogosult a Szerződés szerinti szerelést azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;

b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

i) nem tartja be az utasításokat;

ii) szerelési munkákat magatartásával zavarja;

iii) Megrendelő magatartása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Vállalkozó szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

iv) szerelésre egyeztetett időponto(ka)t rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Vállalkozót erről a szerelést megelőző 24 órán belül előzetesen tájékoztatná.

3) Panaszaival, kéréseivel, kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk: Juga Doors Kft. Székely Gábor ügyvezető (Cím: 1025 Budapest, Zöldlomb, utca 36-38. C. ép. alagsor 6., e-mail: jugadoorskft@gmail.com, web: belteriajto.hu) A Megrendelő a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Budapesti Békéltető Testület) 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap cím : bekeltet.bkik.hu.

4) A jelen ÁSZF vagy a felek közötti (egyedi) szerződés egy vagy több rendelkezéseit érintő érvénytelensége semmilyen mértékben nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

5) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egyéb szakmai szabályok, jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6) Felek az ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék.

Hatály: 2021. január 01. napjától kezdődően