Adatvédelmi nyilatkozat

A JuGa Doors Kft. adatvédelmi tájékoztatója

 

  1. AZ ADATKEZELŐ

A JuGa Doors Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 36-38/C.; adószáma: 26127291-2-41; elérhetőség: e-mail: jugadoorskft@gmail.com, telefon: 06-1/325-9956; képviseli: Székely Gábor ügyvezető önállóan; a továbbiakban: „Adatkezelő”) beltéri ajtók forgalmazásával foglalkozó társaság.
 Az Adatkezelő tevékenységének végzése során saját munkavállalókat alkalmaz. Ügyfélköre mind természetes-, mind jogi személyekre, mind intézményi ügyfelekre terjed ki, működése során alvállalkozókat és egyéb szerződéses partnereket vesz igénybe.
Kereskedelmi tevékenysége körében nyújtott termékek és szolgáltatások egyrészről a kereskedelmi forgalom számára nyitvaálló 1025 Budapest, Zöldlomb utca 36-38/C üzlethelységében személyesen, másrészről a www.belteriajto.hu weboldalakon elérhetőek el.

2. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

1. A Szabályzat célja A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Adatkezelő által alkalmazott irányelvek, illetve belső szabályok összességét tartalmazza, amelyek az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját meghatározzák. Jelen Szabályzat a hatályos jogszabályi környezetnek, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „General Data Protection Regulation” vagy „GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) minden tekintetben megfelel. Jelen Szabályzat kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint – a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv.tv.”) rendelkezéseit is.


  1. A Szabályzat hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelővel munkaviszonyban álló minden munkavállalójára, tagjára továbbá minden olyan egyéb, külön engedéllyel rendelkező felhasználóra, szerződéses jogviszonyban lévő külső partnerre, akik személyes, valamint közérdekű adatok kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, illetőleg ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat készít, kezel, feldolgoz, vagy továbbít. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által vezetett nyilvántartásokra, adatbázisokra, illetve valamennyi egyedileg kezelt adatra. A jelen Szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

 

III. ADATKEZELÉSI ELVEK

Személyes adatok kezelése során Adatkezelő a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság követelményének eleget tesz. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a Személyes adatok megfelelő kezelését. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat – a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint Külső szolgáltatókon kívül – harmadik félnek át nem adja. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. Az Adatkezelő harmadik országnak adatot nem ad ki, harmadik országba adatot nem juttat. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, profilalkotást nem végez.

 

  1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő – a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésével összhangban – adatkezelést kizárólag az alábbi feltételek legalább egyikének megvalósulása esetén végez: a) az Érintett hozzájárulását adta Személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f) az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy Harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama eltérhet attól függően, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő milyen személyi kör vonatkozásában, illetőleg milyen tevékenysége, vagy szolgáltatásnyújtása alapján végzi.

 

1.) ÜGYFELEK

1.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait a köztük lévő eseti, avagy rendszeres üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási, garanciális és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli.
1.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).
1.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – az ügyfelek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így az ajánlat, illetőleg a szerződés tárgyát, tartalmát, annak díjazást, időpontját, illetőleg a teljesítés határidejét és helyét (ideértve esetlegesen a szállítási adatokat), valamint a jótállási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. Ezen túlmenően az Adatkezelő rögzíti: • természetes személyek esetén: családi- és utónév; lakcím; elérhetőség (telefonszám, email cím) • jogi személyek esetén: cégnév; székhely; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve; elérhetősége (telefonszám, e-mail cím), adószáma
1.4. Az adatkezelés időtartama: Az ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő az adott jogviszony fennállása alatt illetőleg, a jogviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli. A Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő a kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során szerződéses ajánlat került kiadásra, azonban szerződéskötésre nem került sor, úgy az ügyfél adatait is tartalmazó ajánlatot az Adatkezelő – amennyiben az ügyfél ettől eltérően nem rendelkezik – 2 évig kezeli, utána megsemmisíti, illetőleg törli.
1.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. Az Adatkezelő az ügyfelek adatait a szállítást és szerelést végző alvállalkozóknak, a könyvelést végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni. Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.

 

2.) SZERZŐDÉSES PARTNEREK

2.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a szerződéses partnerek személyes adatait a köztük lévő eseti, avagy rendszeres üzleti kapcsolat fenntartása, valamint szerződéses kötelezettségek teljesítésének elősegítése, továbbá a számlázási, garanciális és egyéb jogszabályon alapuló kötelezettségek céljából kezeli.
2.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése vagy azt megelőzően a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontok).
2.3. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő minden esetben rögzíti – a szerződéses partnerek jellegétől függően – a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges információkat, így a szerződés tárgyát, tartalmát, annak díjazást, időpontját, illetőleg a teljesítés határidejét és helyét (ideértve esetlegesen a szállítási adatokat), valamint a jótállási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. Ezen túlmenően az Adatkezelő rögzíti: • természetes személyek esetén: családi- és utónév; születési hely, idő; anyja neve; állandó lakcím (levelezési cím); adóazonosító jel; elérhetőség (telefonszám, e-mail cím); • jogi személyek esetén: székhely; cégjegyzékszám; adószám; képviselő és/vagy kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
2.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződéses partnerek személyes adatait az Adatkezelő az adott jogviszony fennállása alatt illetőleg, a jogviszony megszűnését követő törvényben meghatározott ideig kezeli. A Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő a kiállított számlákat 8 évig köteles megőrizni.
2.5. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatfeldolgozást maga végzi. Az Adatkezelő a szerződéses partnerek adatait az 1. számú mellékletben megjelölt szállítást és szerelést végző alvállalkozóknak; a könyvelését végző gazdasági társaságnak, illetőleg szükség esetén a jogi ügyeit ellátó ügyvédi irodának átadni jogosult, betartatva velük a jelen Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezelési irányelveket. Esetleges szolgáltatóváltás miatt a jelen Szabályzatot módosítani nem szükséges, azonban a felülvizsgálat során annak hatályosítását el kell végezni. Az Adatkezelő az illetékes hatóságok (így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) részére a jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettségének az Érintett hozzájárulásának hiányában is köteles eleget tenni.
 
3.) HONLAP FELHASZNÁLÓI

A Honlap látogatói a Honlap megnyitásával tudomásul veszik és elfogadják a jelen Szabályzat rájuk vonatkozó rendelkezéseit. Az Adatkezelő a Honlap testre szabott szolgáltatásai érdekében az Érintettek számítógépén cookie-t helyez el. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: • működéshez szigorúan szükséges cookie-k: lehetővé teszik a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a Honlap látogatói számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. • felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a Honlap teljesítményének javítására szolgál. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik
3.1. Az adatkezelés célja: A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.
3.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok).
3.3. A kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: • demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján)
  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1) Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az Érintett személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelő jugadoorskft@gmail.com e-mail címére küldött levéllel tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait. Adatkezelő az Érintett megkeresésre 8 munkanapon belül válaszol.
2) Hozzáféréshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje a vele kapcsolatban tárolt adatok másolatát. Az Érintett évente egyszer jogosult térítésmentesen kérni kezelt személyes adatainak körét Adatkezelőtől, minden további adatigénylés esetén Adatkezelő jogosult adminisztratív költséget felszámolni ugyanazon Érintett további adatigénylése után.
3) Helyesbítéshez való jog Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan Személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
4) Korlátozáshoz való jog Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. Adatkezelő korlátozza az adatkezelést akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5) Törléshez való jog Az Érintett akkor jogosult a Személyes adatai törlésére, ha a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Az Érintett személyes adatainak törlésére irányuló kérelmét Adatkezelő megtagadhatja a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megjelölt esetekben, különösen, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
6) Tiltakozáshoz való jog Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7) Adathordozhatósághoz való jog Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
8) Automatizált adatkezeléssel hozott döntés alóli mentesüléshez való jog Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
9) Visszavonás joga Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja kivéve, amikor az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekében történik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. ADATFELDOLGOZÁS
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet, illetőleg a jelen Szabályzat követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó köteles tájékoztatni az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között olyan írásbeli szerződést kell kötni, avagy adatfeldolgozótól olyan nyilatkozatot kell beszerezni, amely kitér arra, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli; az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségére; az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekre történő kötelezettségvállalására; az Adatkezelő a kötelezettségeinek a teljesítésében történő segítségnyújtásra; az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően – az Adatkezelő döntése alapján – minden személyes adat törlésére, vagy visszajuttatására (kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő); valamint az Adatkezelő által, vagy az általa megbízott más ellenőr általvégzett auditok, beleértve a helyszíni vizsgálatok elősegítését. Az adatfeldolgozók ekörben tett kötelezettségvállaló nyilatkozatának mintáját a jelen Szabályzat 4. számú mellékelte tartalmazza. Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: könyvelés, bérszámfejtés, jogi szolgáltatások, rendszergazda szolgáltatások, tárhely szolgáltatások, futárszolgálatok, stb.

 

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  1. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve esetleges panaszát az Adatkezelő az jugadoorskft@gmail.com e-mail címén teheti meg.
    2. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.